Algemene voorwaarden - Eindexamenuitleg.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

EINDEXAMENUITLEG.NL

Welkom bij Eindexamenuitleg.nl! Wij zijn een abonnementsservice die leden toegang biedt tot lessen, opgaves, uitwerkingen en video’s die via het internet kunnen worden bekeken op computers en andere apparaten met een internetverbinding. In deze algemene voorwaarden wordt met services en materiaal al het materiaal op eindexamenuitleg.nl bedoelt, met inbegrip van alle voorzieningen en functies, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die verbonden is aan onze service.

 1. Toepassing voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op de gehele website eindexamenuitleg.nl.
 2. Duur abonnementen. Alle abonnementen op eindexamenuitleg.nl hebben een beperkte duur, zoals vermeld bij de aanschaf. Met een abonnement voor een vak krijgt de gebruiker het recht om videolessen gedurende de aangegeven periode op de website te bekijken.
 3. Eenmalig. Het afsluiten van een abonnement betekent een eenmalige transactie.
 4. Geen stilzwijgende verlening. Eindexamenuitleg.nl belooft een abonnement nooit stilzwijgend te verlengen.
 5. Niet geslaagd, geld terug garantie. Eindexamenuitleg.nl geeft een overzicht van alle examenstof, helder uitgelegd met relevante oefenvragen en uitwerkingen. Daarom is de kans heel groot dat gebruikers van eindexamenuitleg.nl slagen voor de vakken die ze hebben gevolgd op eindexamenuitleg.nl. Mocht dit onverhoopt toch niet gebeuren, dan storten wij het volledige bedrag terug op de rekening van de klant. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. 1. De gebruiker heeft zowel voor het eerste, als voor het tweede tijdvak van het desbetreffende vak een onvoldoende (< 5.4) gehaald. 2. De gebruiker is voor het centraal eindexamen als geheel gezakt (heeft geen havo danwel vwo diploma behaald). 3. de gebruiker heeft daadwerkelijk de site gebruikt, de video’s bekeken en de quizzen gemaakt.
 6. Acceptatie voorwaarden. Gebruik maken van de website eindexamenuitleg.nl betekent dat u de algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.
 7. Privacy policy. Naast deze algemene voorwaarden is op eindexamenuitleg.nl de privacy policy van toepassing
 8. Eigendom materiaal. Al het materiaal op www.eindexamenuitleg.nl is, en blijft expliciet eigendom van het bedrijf eindexamenuitleg.nl. Hier vallen video’s, lessen, opgaves, antwoorden, uitwerkingen, alle auteursrechten en al het andere materiaal onder.
 9. Duplicatie is verboden. Het is niet toegestaan videolessen te downloaden, kopiëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere manier, offline of online, toegankelijk te maken voor jezelf, of voor anderen. Je stemt ermee in om de content en informatie op eindexamenuitleg.nl niet te archiveren, downloaden, veelvoudigen, distribueren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie te verstrekken, om er geen afgeleide werken van te maken, deze niet te koop aan te bieden, of te gebruiken.
 10. Contentbescherming. Je stemt er mee in om de contentbescherming van de Eindexamenuitleg.nl niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot (delen van) eindexamenuitleg.nl; software of andere producten die via eindexamenuitleg.nl toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van eindexamenuitleg.nl te manipuleren; of een methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te maken dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met eindexamenuitleg.nl te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s.
 11. Abonnementen zijn strikt persoonlijk. Abonnementen zijn strikt persoonlijk: Alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat mag gebruik maken van het account. Het beschikbaar stellen van inlogcodes aan derden is uitdrukkelijk verboden.
 12. 1 computer. Het is niet toegestaan om op meer dan één computer tegelijk ingelogd te zijn.
 13. Bescherming materiaal. Het is niet toegestaan om videolessen in het openbaar, zoals bijvoorbeeld in een klaslokaal, te vertonen zonder uitdrukkelijk toestemming vóóraf.
 14. Recht van afsluiting. Overtreding van bovenstaande regels kan ertoe leiden dat het account definitief wordt geblokkeerd zonder recht op teruggave van het abonnementsgeld.
 15. Schade. Afzonderlijk van punt 12 behoudt eindexamenuitleg.nl het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, deze schade te verhalen op de gebruiker.
 16. Technische problemen. Eindexamenuitleg.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat de videolessen altijd beschikbaar zijn. De beeldkwaliteit bij het streamen van video’s en andere software kan verschillen per computer en per apparaat. De videokwaliteit kan worden beïnvloed door vele factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Eindexamenuitleg.nl kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor technische problemen buiten onze invloed.
 17. Disclaimer. Eindexamenuitleg.nl doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en compleet is. eindexamenuitleg.nl kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele (typ)fouten. Raadpleeg bij twijfel altijd je docent of de officiële exameninformatie op examenblad.nl.
 18. Datagebruik. Voor gebruik van de databandbreedte van de server geldt een ‘fair use policy’. In de praktijk betekent dit dat bij normaal gebruik de videolessen onbeperkt bekeken kunnen worden. Eindexamenuitleg.nl houdt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 19. Afstand recht op herroeping. Voor levering van digitale inhoud op een niet-materiele drager geldt een wettelijke uitsluiting van het recht op herroeping (BW 6:230p). Gebruiker wordt hierop gewezen bij het afsluiten van het abonnement en gaat hiermee akkoord.
 20. Minderjarigen. Eindexamenuitleg.nl gaat er vanuit dat kinderen jonger dan 18 (achttien) jaar die een abbonement aanschaffen expliciete toestemming van hun ouders hebben.
 21. Derde partijen. Eindexamenuitleg.nl werkt voor verschillende doeleinden zoals, hosting- en streaming-services en betaalmethoden samen met onafhankelijke derden. Eindexamenuitleg.nl is niet verantwoordelijk voor hun acties, of de gevolgen daarvan.
 22. Services van derden. Je kunt te maken krijgen met toepassingen van derden (inclusief, en zonder beperkingen, websites, widgets, (betalings)software of andere hulpprogramma’s) die in wisselwerking staan met eindexamenuitleg.nl. Je gebruik van deze toepassingen is mogelijk onderhevig aan gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden van derden.
 23. Toepasselijke recht. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.
 24. Klantenondersteuning. Indien je meer informatie wenst over onze service en zijn functionaliteiten, of indien je ondersteuning nodig hebt voor je account, gelieve dan het contactformulier op onze website in te vullen.
 25. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke onverminderd van kracht blijven.
 26. Wijzigingen van de algemene voorwaarden. Eindexamenuitleg.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

 

Laatst bijgewerkt: 3 mei 2017

 

 

X