Aardrijkskunde havo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Aardrijkskunde havo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Wereld
Les 1: Economische indicatoren 00:00:00
Je leert hoe je landen in economisch opzicht met elkaar kunt vergelijken maar dat deze economische indicatoren ook hun tekortkomingen hebben. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Demografische indicatoren 00:00:00
Je leert enkele demografische indicatoren om landen met elkaar te vergelijken en kunt op basis van deze indicatoren iets zeggen over het ontwikkelingsniveau van een land. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Sociaal-culturele indicatoren 00:00:00
Je leert welke sociaal-indicatoren je kunt gebruiken om landen met elkaar te vergelijken en welke van deze drie echt bruikbare informatie geeft over het ontwikkelingsniveau van een land. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Economisch wereldsysteem 00:00:00
Je leert over het centrum-periferie model, hoe deze tot stand kwam en hoe dit model nu langzaam verandert. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Demografische transitie 00:00:00
Je leert hoe de economische indicatoren die we eerder besproken samenhangen met de economische ontwikkeling van een land. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 6: Cultuurgebieden 00:00:00
Je leert wat diffusie is en hoe dit werd gestimuleerd door het kolonialisme en migratie. Ook leer je wat cultuurgebieden zijn en op welke manier deze langzaam veranderen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Handel, investeringen en migratie 00:00:00
Je leert wat de triade is en hoe internationale handelsstromen ook de internationale migratiestromen beïnvloeden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Economische globalisering 00:00:00
Je leert het proces van globalisering beschrijven en verklaren met behulp van economische factoren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Culturele globalisering 00:00:00
Je leert dat er ook een culturele kant zit aan het globaliseringsproces en welke gevolgen globalisering heeft voor de regionale identiteit. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Oorzaken globalisering 00:00:00
Je leert wat de oorzaken zijn van het proces van globalisering en hoe deze oorzaken hebben gezorgd voor het principe van tijd-ruimtecompressie. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 11: Groot-Brittannië en India 00:00:00
Je leert de geleerde zaken over het wereldsysteem en het proces van globalisering toepassen op de landen Groot-Brittannië en India. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst: Wereld 00:00:00
2 Systeem aarde
Les 1: Opbouw en ouderdom van de aarde 00:00:00
Je leert uit welke delen de aarde is opgebouwd en hoe je de ouderdom van de aarde op verschillende manieren kan uitdrukken. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Platentektoniek 00:00:00
Je leert welke verschillende plaatbewegingen er zijn en hoe de plaatbewegingen worden veroorzaakt. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Platentektoniek – vervolg 00:00:00
Je leert hoe verschillende plaatbewegingen en plaatgrenzen verschillende landschapsvormen veroorzaken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Vulkanisme 00:00:00
Je leert bij welk type plaatgrenzen vulkanen voorkomen en hoe het kan dat er toch soms midden op een plaat vulkanisme voorkomt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Soorten vulkanen 00:00:00
Je leert welk type vulkaan bij welk type plaatgrens voorkomt en hoe je kunt zien aan de vorm van de vulkaan of het type uitbarsting heel erg explosief is of niet. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Aardbevingen en tsunami’s 00:00:00
Je leert hoe aardbevingen ontstaan, hoe je de kracht van een aardbeving kan meten en hoe aardbevingen een tsunami kunnen veroorzaken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Verwering, erosie en sedimentatie 00:00:00
Je leert onder welke omstandigheden verschillende soorten verwering plaatsvinden, wat het verschil is tussen verwering en erosie en het begrip sedimentatie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 8: Transportkrachten 00:00:00
Je leert hoe rivieren, zeeën, ijs en wind het landschap kunnen afbreken maar ook opbouwen. Daarnaast leer je hoe de kenmerken van deze vervoerders bepalen wat voor verweringsmateriaal er wordt vervoerd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 9: Hydrologische kringloop 00:00:00
Je leert de hydrologische kringloop beschrijven en de overgangen van water van vaste naar vloeibare vorm, vloeibare naar gasvormige vorm en andersom benoemen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Gesteentekringloop 00:00:00
Je leert de namen van verschillende soorten gesteenten, hoe ze zijn ontstaan en hoe je ze kunt herkennen op een plaatje. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 11: Windsystemen 00:00:00
Je leert het verschil tussen hoge- en lagedrukgebieden, waar de hoge- en lagedrukgebieden op aarde liggen en aan de hand daarvan de windsystemen in te tekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 12: Moessons 00:00:00
Je leert dat het lagedrukgebied bij de evenaar gedurende het jaar verschuift en waardoor dit wordt veroorzaakt. Ook leer je welke gevolgen dit heeft voor de neerslag in bepaalde gebieden, specifiek in India. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 13: Zeesystemen 00:00:00
Je leert welke zeestromen op aarde voorkomen en hoe ze ontstaan. Ook leer je specifiek over de Warme Golfstroom en hoe deze het klimaat in Europa beïnvloedt. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 14: Klimaatgebieden 00:00:00
Je leert de verschillende klimaten die we op aarde onderscheiden volgens het Köppen klimaatsysteem en hoe we deze klimaten kunnen begrenzen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 15: Landschapszones 00:00:00
Je leert welke factoren bepalend zijn voor de vorming van landschapszones, welke landschapszones op aarde voorkomen en wat hun kenmerken zijn. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 16: Landdegradatie 00:00:00
Je leert welke 3 verschillende soorten landdegradatie we kunnen onderscheiden, hoe ze worden veroorzaakt en hoe je landdegradatie kunt stoppen of voorkomen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst: Aarde 00:00:00
4 Leefomgeving
Les 1: Rivieren 00:00:00
Je leert enkele kernbegrippen over de riviersystemen van de rivier de Rijn en de Maas. Ook leer je hoe hoogteverschil samenhangt met stroomsnelheid en waterafvoer. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Rivieren en de mens 00:00:00
Je leert hoe een dwarsprofiel van een rivier eruit ziet, hoe de mens ervoor zorgt dat de vertragingstijd van rivieren wordt verkort en hoe je de stroomsnelheid van een rivier verhoogd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 3: Rivieren en klimaatverandering 00:00:00
Je leert wat de invloed is van het veranderende klimaat en meer extreem weer op de waterafvoer van de rivieren en hoe we onszelf tegen dit water kunnen beschermen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Rivierbeleid 00:00:00
Je leert welk beleid men in Nederland voert om het overstromingsgevaar van rivieren te verminderen en waarom internationale samenwerking zo belangrijk is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Ruimte voor de rivier 00:00:00
Je leert welke maatregelen kunnen worden genomen om de rivier meer ruimte te geven. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 6: Stedelijke uitdagingen 00:00:00
Je leert hoe de grootte van een verzorgingsgebied afhankelijk is van het type voorziening en wat de grootste uitdagingen zijn voor bedrijven in de stad. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Kenniseconomie 00:00:00
Je leert op welke manier steden de kenniseconomie draaiende houden en welke verschillende soorten samenwerkingsverbanden men kan aangaan om steden en regio’s te versterken. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 8: Stedelijke buurten 00:00:00
Je leert uit welke elementen een buurtprofiel bestaat en hoe je op basis van deze elementen kunt bepalen of de woonomgeving van goede kwaliteit is of niet. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Leefbaarheid 00:00:00
Je leert wat ruimtelijke segregatie en sociale cohesie is en waarom dit laatste zo belangrijk is voor de leefbaarheid van een buurt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 10: Stedelijk beleid 00:00:00
Je leert verschillende manieren die de overheid kan gebruiken om een buurt of wijk te verbeteren en op welke manier mensen zelf onbewust ook een rol spelen in de leefbaarheid van een buurt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst: Leefomgeving 00:00:00
5 Oefenen
2017 – I opgave 1 00:00:00
2017 – I opgave 2 00:00:00
2017 – I opgave 3 00:00:00
2017 – I opgave 4 00:00:00
2017 – I opgave 5 00:00:00
2017 – I opgave 6 00:00:00
2017 – I opgave 7 00:00:00
2017 – I opgave 8 00:00:00
2017 – II opgave 1 00:00:00
2017 – II opgave 2 00:00:00
2017 – II opgave 3 00:00:00
2017 – II opgave 4 00:00:00
2017 – II opgave 5 00:00:00
2017 – II opgave 6 00:00:00
2017 – II opgave 7 00:00:00
2017 – II opgave 8 00:00:00
3 Ontwikkelingsland Brazilië
Les 1: Beeldvorming Brazilië 00:00:00
Je leert hoe men zich een beeld vormt van een land of gebied en hoe dit beeld kan veranderen. Moeilijkheidsgraad: ★☆☆☆☆
Les 2: Fysisch-geografische kenmerken van Brazilië 00:00:00
Je leert welke verschillende landschappen voorkomen in Brazilië en hoe deze verschillende landschappen zijn ontstaan.Moeilijkheidsgraad: ★★★★☆
Les 3: Natuurlijke hulpbronnen in Brazilië 00:00:00
Je leert over het ontstaan en de verspreiding van natuurlijke hulpbronnen in Brazilië. Ook weet je hoe de Brazilianen hun natuurlijke hulpbronnen gebruiken en wat hier de voor- en nadelen van zijn. Moeilijkheidsgraad: ★★★★☆
Les 4: Economische en politieke kenmerken van Brazilië 00:00:00
Je leert over de ontwikkelingen die Brazilië sinds de vorige eeuw heeft doorgemaakt in de politiek en de economie. Je leert over het ontstaan en de verspreiding van natuurlijke hulpbronnen in Brazilië. Ook weet je hoe de Brazilianen hun natuurlijke hulpbronnen gebruiken en wat hier de voor- en nadelen van zijn. Moeilijkheidsgraad: ★★★☆☆
Les 5: Bevolking en verstedelijking in Brazilië 00:00:00
Je leert over de kenmerken van de Braziliaanse bevolking, wie waar woont en hoe het verstedelijkingsproces zich voltrekt. Moeilijkheidsgraad: ★★☆☆☆
Les 6: De veranderende geografische positie van Brazilië in ZA 00:00:00
Je leert welke positie Brazilië inneemt binnen Zuid-Amerika en hoe de rol van Brazilië binnen Zuid-Amerika langzaam verandert. Moeilijkheidsgraad: ★★★☆☆
Les 7: De veranderende geografische positie van Brazilië in de wereld 00:00:00
Je leert wat de effecten van globalisering op de Braziliaanse samenleving zijn en de positie van Brazilië in de rest van de wereld. Moeilijkheidsgraad: ★★★★☆
X