Biologie vwo online examentraining - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Biologie vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Eiwitsynthese
Les 1: DNA structuur en organisatie 00:00:00
Je leert de bouw en functie van DNA kennen. Verder worden verschillende soorten DNA en hun eigenschappen benoemd. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1 00:10:00
Les 2: DNA replicatie 00:00:00
Je leert waarom DNA replicatie een belangrijk proces is. Er wordt beschreven hoe het proces van DNA replicatie verloopt en welke stoffen hierbij een rol spelen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2 00:10:00
Les 3: PCR, sequencing en recombinatie 00:00:00
Je leert op welke biologische technieken gebruik maken voor DNA in biologisch onderzoek. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 3 00:10:00
Les 4: Transcriptie 00:00:00
Je leert alles over de verschillende fasen van transcriptie en de eiwitten die bij dit proces betrokken zijn. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Translatie 00:00:00
Je leert hoe en waar translatie in de cel plaatsvindt. Daarnaast worden verschillende vormen van RNA, die geassocieerd zijn met het translatieproces, besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 5 00:10:00
Oefenen: Eitwitsynthese Unlimited
2 Stofwisseling van de cel
Les 1: Celorganellen 00:00:00
Je leert de structuur en functies van de relevante organellen in dierlijke en planten cellen te beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1: Celorganellen 00:10:00
Les 2: Het celmembraan en cytoskelet 00:00:00
Je leert hoe het celmembraan is opgebouwd en welke belangrijke functies deze structuur vervult. Daarnaast worden de functies van het cytoskelet behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2: Het celmembraan en cytoskelet 00:10:00
Les 3: Prokaryoten en Eukaryoten 00:00:00
Je leert wat pro- en eukaryoten zijn. Verder worden verschillende typen bacteriën besproken en leer je de eigenschappen van een virus beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 3: Prokaryoten eukaryoten 00:10:00
Les 4: Actief Transport 00:00:00
Je leert de kenmerken van actief transport kennen. Verder zal je leren werken met het begrip concentratiegradiënt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Passief Transport 00:00:00
Je leert verschillende mechanismen van passief transport beschrijven. Ook wordt behandeld welke invloed osmotische waarde heeft op de vorm en functies van cellen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 5 00:10:00
Les 6: Assimilatie en Dissimilatie 00:00:00
Je leert werken met begrippen als assimilatie en dissimilatie. Verder krijg je inzicht in de verschillende energievormen die er bestaan en hoe je lichaam hiermee omgaat. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 6: Assimilatie en Dissimilatie 00:10:00
Les 7: Dissimilatieprocessen 00:00:00
Introductie: Je leert hoe ATP wordt gevormd uit de glycolyse, citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforylering. Verder wordt uitgelegd hoe je via anaerobe verbranding ook energie kan vormen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 7: Dissimilatieprocessen 00:10:00
Les 8: Fotosynthese 00:00:00
Je leert hoe de formule voor fotosynthese tot stand komt aan de hand van licht- en donkerreacties. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 8: Fotosynthese 00:10:00
Oefenen: Stofwisseling van de cel Unlimited
3 Stofwisseling van het organisme
Les 1: Orgaanstelsels 00:00:00
Je leert de orgaanstelsels van de mens met hun bijbehorende organen beschrijven. Daarnaast worden relevante organen van planten en dieren behandeld. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Quiz 1: Orgaanstelsels 00:10:00
Les 2: Ademhalingsstelsel 00:00:00
Je leert de bouw en functies van het menselijke ademhalingsstelsel te beschrijven. Daarnaast wordt er verteld hoe respiratie werkt en hoe regulatie van gaswisseling via het zenuwstelsel plaatsvindt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2 00:10:00
Les 3: Gaswisseling 00:00:00
Je leert in meer detail hoe gaswisseling in de alveoli tot stand komt. Verder wordt de wet van Fick besproken en bekijk je een spirogram. Als laatste worden verschillende longziekten besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 3: Gaswisseling 00:10:00
Les 4: Verteringsstelsel 00:00:00
Je leert de bouw en functies van de verschillende organen die samen het verteringsstelsel vormen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Voeding 00:00:00
Je leert welke voedingsstoffen je lichaam nodig heeft om te functioneren en hoe deze voedingsstoffen door het lichaam worden verwerkt. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 5 00:10:00
Les 6: De lever 00:00:00
Je leert in detail hoe de lever is opgebouwd en welke verschillende functies dit orgaan uitvoert om de homeostase in het lichaam te bewaren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 6: De lever 00:10:00
Les 7: De nieren 00:00:00
Je leert hoe de verschillende structuren in de nieren bijdragen aan de uitscheiding van afvalstoffen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 7: De nieren 00:10:00
Les 8: Bloedvatenstelsel 00:00:00
Je leert de werking van het bloed- en lymfevatenstelsel te beschrijven. Daarnaast worden de eigenschappen van verschillende typen vaten besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 8: Bloedvatenstelsel 00:10:00
Les 9: Bloed en Lymfe 00:00:00
Je leert de samenstelling van bloed, weefselvloeistof en lymfe kennen. Verder wordt het Bohr effect en de bloedstolling behandeld. Als laatste kijk je naar het mechanisme achter colloïd osmotische druk in de haarvaten. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 9: Bloed en Lymfe 00:10:00
Les 10: Het hart 00:00:00
Je leert de werking van het hart tot in detail beschrijven. De verschillende fasen van de hartslag en bijbehorende zenuwgeleiding worden behandeld. Daarnaast zie je hoe een ECG is opgebouwd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 10: Het hart 00:10:00
Oefenen: Stofwisseling van het organisme Unlimited
4 Zelfregulatie van de cel
Les 1: Hormoonstelsel 00:00:00
Je leert welke verschillende typen hormonen er bestaan en waar in het lichaam de hormonen worden aangemaakt. Daarnaast wordt een aantal hormonale regelkringen behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 1: Hormoonstelsel 00:10:00
Les 2: Zenuwstelsel 00:00:00
Je leert hoe het zenuwstelsel is opgebouwd. Verder worden de verschillende componenten van het centraal en perifeer zenuwstelsel beschreven. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2: Zenuwstelsel 00:10:00
Les 3: Zenuwcel 00:00:00
Je leert de structuur en functie van een zenuwcel te beschrijven. Ook worden de typen zenuwcellen die je in het menselijk lichaam vindt benoemd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 3: Zenuwcel 00:10:00
Les 4: Actiepotentiaal 00:00:00
Je leert in detail hoe zenuwcellen signalen doorgeven en uit welke elementen een actiepotentiaal bestaat. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 4: Actiepotentiaal 00:10:00
Les 5: Synaps 00:00:00
Je leert de bouw en functie van de synaps kennen. Verder wordt de signaaloverdracht op synaptisch niveau uitgelegd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 5: Synaps 00:10:00
Oefenen: Zelfregulatie van de cel Unlimited
5 Afweersysteem
Les 1: Afweerlinies 00:00:00
Je leert welke afweerlinies een ziekteverwekker moet passeren om een mens of plant te infecteren. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 1: Afweerlinies 00:10:00
Les 2: Huid 00:00:00
Je leert hoe de opbouw van de huid bijdraagt aan ons immuunsysteem. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Quiz 2: Huid 00:10:00
Les 3: Aspecifieke afweer 00:00:00
Je leert de verschillende componenten van de aspecifieke afweer benoemen. Daarnaast wordt uitgelegd waarom deze specifieke afweer een belangrijk onderdeel vormt van ons immuunsysteem. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 3: Aspecifieke afweer 00:10:00
Les 4: Specifieke afweer 00:00:00
Je leert de onderdelen van de specifieke afweer kennen en ziet hoe deze onderdelen elk een bijdrage leveren aan de specificiteit van ons immuunsysteem. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4: Specifieke afweer 00:10:00
Les 5: Immuniteit 00:00:00
Je leert hoe immuniteit op celniveau tot stand komt. Verder worden de begrippen actieve en passieve immunisatie uitgelegd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 5: Immuniteit 00:10:00
Les 6: Bloedgroepen 00:00:00
Je leert de kenmerken van verschillende bloedgroepen beschreven. Daarnaast wordt de resusfactor besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 6: Bloedgroepen 00:10:00
Oefenen: Afweersysteem Unlimited
6 Regulatie van ecosystemen
Les 1: Ecosystemen 00:00:00
Je leert hoe ecosystemen zijn opgebouwd en welke typen ecosystemen er op aarde bestaan. Ook wordt het begrip evolutie behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Voedselketens 00:00:00
Je leert de structuur van een voedselketen beschrijven aan de hand van trofische niveaus. Daarnaast worden vormen van symbiose besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Kringlopen 00:00:00
Je leert de onderdelen van de koolstofkringloop en stikstofkringloop kennen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Draagkracht 00:00:00
Je leert wat er wordt bedoeld met de draagkracht van een ecosysteem en hoe deze beïnvloedt kan worden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Successie 00:00:00
Je leert wat het begrip successie is en welke successiestadia er bestaan. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Oefenen: Regulatie van ecosystemen Unlimited
7 Reproductie
Les 1: Voortplantingsorganen 00:00:00
Je leert de voortplantingsorganen van mannen en vrouwen beschrijven. Daarnaast worden de begrippen primaire en secundaire geslachtskenmerken toegelicht. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1: Voortplantingsorganen 00:10:00
Les 2: Embryonale ontwikkeling 00:00:00
De verschillende fasen van de menstruatie worden genoemd. Vervolgens wordt het proces van bevruchting tot en met de ontwikkeling van een embryo en de uiteindelijke bevalling besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2: Embryonale ontwikkeling 00:10:00
Les 3: Voortplanting bij andere organismen 00:00:00
Je leert hoe andere organismen zich voortplanten. Er wordt met name gefocust op de (on)geslachtelijke voortplanting van planten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 3: Voortplanting bij andere organismen 00:10:00
Les 4: Celdeling 00:00:00
De verschillende fasen van de celcyclus worden behandeld. Ook worden de begrippen diploïde en haploïde cel toegelicht. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 4: Celdeling 00:10:00
Oefenen: Reproductie Unlimited
8 Erfelijkheid
Les 1: Genotype & fenotype 00:00:00
Je leert het verschil tussen de begrippen genotype en fenotype. Daarnaast wordt uitgelegd waarom veel erfelijkheidsstudies worden gedaan bij tweelingen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Kruisingsschema’s 00:00:00
Je leert mono- en dihybride kruisingsschema’s aflezen en invullen. Daarnaast worden overervingsmechanismen zoals crossing over en codominatie uitgelegd. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 3: Allelen 00:00:00
Je leert stambomen aflezen en hoe X-chromosomale overerving hier een invloed op kan hebben. Ook worden kruisingsschema’s met meer dan twee genenparen behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 4: Overerving 00:00:00
Je leert wat wordt bedoeld met mitochondriale overerving. Daarnaast wordt het begrip epigenetica toegelicht en worden verschillende typen erfelijkheidsonderzoek benoemd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Oefenen: Erfelijkheid Unlimited
Oefenen
2014-II Unlimited
2015-I Unlimited
2015-II Unlimited
2016-I Unlimited
2016-II Unlimited
2017-I Unlimited
2017-II Unlimited
Eindtoets 00:30:00
X