Economie havo online examentraining- Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Economie havo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Algemene vaardigheden
Mensen die je tegen kan komen 00:00:00
Op je havo economie examen komen altijd veel mensen voor. Directeuren, leerlingen, aanbieders, vakbondsleiders en nog veel meer mensen. Door deze rollen te kennen en te weten waarom er naar gevraagd wordt, heb je een voorsprong op je examen!
Analyse oude examens – onderwerpen 00:00:00
Het eindexamen economie bestaat uit 7 onderwerpen. In deze les kijken we wat deze onderwerpen zijn. Ook maken we een analyse van recente oude examens om te zien welke onderwerpen belangrijk zijn.
Type vragen (en grafieken) 00:00:00
In deze les kijken welke typen vragen je kan verwachten op je eindexamen. We zien welk type vragen vaak voorkomen. Ook kijken we hoe je vragen met grafieken het beste aanpakt.
Rekenvragen (en percentages) 00:00:00
2 Markt
Les 1: Individuele vraaglijn 00:00:00
Je leert een individuele vraaglijn tekenen, de intuïtie van een vraaglijn. En je leert een tabel maken van de vraag naar een product. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Collectieve vraaglijn 00:00:00
Je leert de collectieve vraaglijn tekenen en het verband tussen de individuele- en de collectieve vraaglijn. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 3: Prijselasticiteit 00:00:00
Je leert de prijselasticiteit berekenen en het verschil tussen relatief elastisch, en relatief inelastisch. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Inkomen & verschillende soorten goederen 00:00:00
Je leert inkomenselasticiteit berekenen. En je leert het verschil tussen inferieure, normale en luxe goederen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Aanbodlijn 00:00:00
Je leert zowel de individuele- als de collectieve aanbodlijn tekenen, en aanbod in een grafiek en in een tabel zetten. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 6: Marktevenwicht 00:00:00
Je leert vraag en aanbod aan elkaar gelijk stellen. Daarnaast leer je de evenwichtsprijs en -hoeveelheid berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Verschuivingen in de aanbodlijn 00:00:00
Je leert de verschillende productiefactoren en hun beloningen. En je leert welke factoren de aanbod van een product kunnen beïnvloeden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Marktvormen 00:00:00
Je leert het verschil tussen homogeen en heterogeen. Daarnaast leer je de verschillen tussen de marktvormen monopolie, oligopolie en volkomen concurrentie. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Keuzes van aanbieders 00:00:00
Je leert rekenen met de omzet, winst en kosten. Hierbij staan de begrippenparen constant/variabel en totaal/gemiddeld centraal. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Marginaliteit 00:00:00
Je leert rekenen met marginale kosten,marginale omzet en marginale winst. Daarnaast leer je wat het belang is van marginaliteit voor economische keuzes. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 11: Rekenen met een monopolist 00:00:00
Je leert hoe een monopolist zijn winst maximaliseert. Daarnaast leer je de evenwichtsprijs en -afzet van een monopolist berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 12: Rekenen met volkomen concurrentie 00:00:00
Je leert hoe bedrijven in een volkomen concurrente markt hun winst maximaliseren. Daarnaast leer je berekenen wat het verschil in afzet is bij monopolies en volkomen concurrente markten. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 13: Surplussen 00:00:00
Je leert wat het consumenten- en proudcentensurplus is, en hoe je het kan herkennen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 14: Prijsdiscriminatie 00:00:00
Je leert wat prijsdiscriminatie is, en waarom bedrijven het gebruiken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 15: Minimum- en maximumprijzen 00:00:00
Je leert hoe maximum- en minimumprijzen een markt beïnvloeden, en waarom de overheid maximum- en minimumprijzen invoert. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
3 Ruilen over tijd
Les 1: Sparen en lenen 00:00:00
Je leert de begrippen sparen en lenen in een economische context gebruiken. En je leert rente beschouwen als de prijs van geld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Verschil nominaal en reëel 00:00:00
Je leert het verschil tussen de begrippen nominaal en reëel en waarom deze begrippen van belang zijn voor spaarders. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Lenen door bedrijven 00:00:00
Je leert hoe en waarom bedrijven de kapitaalmarkt op gaan en uitrekenen of een investering de moeite waard is. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Lenen door de overheid 00:00:00
Je leert hoe en waarom de overheid leent. Daarnaast leer je staatsschuld berekenen als percentage van het bbp en de begrippen financierings- en begrotingstekort. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Pensioenen 00:00:00
Je leert het verschil tussen een kapitaaldekkingsstelsel en omslagstelsel. Daarnaast leer je berekenen of een pensioen welvaartsvast, of waardevast is. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
4 Samenwerken & onderhandelen
Les 1: Pay-off matrix 00:00:00
Je krijgt een introductie van het begrip pay-off matrix, en je leert de intuïtie achter deze matrixen begrijpen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Nash-evenwicht 00:00:00
Je leert kleuren gebruiken om het Nash-equilibrium te vinden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Gevangenendilemma 00:00:00
Je leert wat een gevangenendilemma is, het herkennen, en in welke economische situaties het relevant is. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Zelfbinding 00:00:00
Je leert wat zelfbinding is, en hoe je het kan gebruiken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Het individu vs het collectief 00:00:00
Je leert wat meeliftersgedrag is en het herkennen in verschillende economische situaties. Daarnaast leer je private en collectieve goederen onderscheiden. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz: Collectieve goederen 00:05:00
Les 6: Externe effecten 00:00:00
Je leert wat externe effecten zijn, en hoe je externe effecten kan herkennen en beschrijven in economische contexten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
5 Risico & informatie
Les 1: Risico & informatie 00:00:00
Je leert hoe risico en onzekerheid economische situaties en beslissingen beïnvloeden. Daarnaast leer je het belang van risico op de kapitaalmarkt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Principaal-agent 00:00:00
Je leert wat een principaal-agentrelatie is, en wat het economisch belang van deze relatie is. Daarnaast leer je hoe informatie-asymmetrie kan leiden tot moral hazard en averechtse selectie. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 3: Prikkels & contracten 00:00:00
Je leert oplossingen aandragen voor principaal-agentproblemen. Daarnaast leer je hoe sommige oplossingen een nieuw probleem vormen door perverse prikkels. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 4: Verzekeren 00:00:00
Je leert wat het economische belang van verzekeringen is, en wat de relatie is tussen verzekeringen, risico en informatie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Averechtse selectie bij verzekeringen 00:00:00
Je leert de problemen die averechtse selectie veroorzaakt herkennen in de context van verkeringen. Daarnaast leer je twee oplossingen tegen averechtse selectie beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Moral hazard bij verzekeringen 00:00:00
Je leert hoe informatie-asymmetrie tot moral hazard leidt in de context van verzekeringen. Daarnaast leer je de problemen die als gevolg hiervan ontstaan, en mogelijke oplossingen benoemen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 7: Beleggen 00:00:00
Je leert de begrippen risico, informatie(-asymmetrie) en moral hazard toepassen in de context van de financiële markten. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
6 Welvaart & groei
Les 1: Kringloop & evenwicht 00:00:00
Je leert de economische kringloop beschouwen, en de relevante sectoren hierbinnen onderscheiden. Daarnaast leer je het belang van productiefactoren in een bredere context. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Meten van economische groei 00:00:00
Je leert wat economische groei is, en hoe het gemeten wordt. Daarnaast leer je de moeilijkheden die ontstaan bij deze metingen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Problemen met BBP metingen 00:00:00
Je leert de problemen van bbp metingen, en alternatieve metingen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Rekeningen, balansen en saldi 00:00:00
Je leert de monetaire kringloop analyseren in een model. Daarnaast leer je wat het systeem van nationale rekeningen en de betalingsbalans zijn. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Relatie met het buitenland 00:00:00
Je leert het verschil tussen een open, en een gesloten economie, de betalingsbalans opstellen en argumenten geven voor, of tegen internationale handel en vrijhandelsverdragen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Arbeid en de aanbodzijde 00:00:00
Je leert het belang van de productiefactor arbeid voor de structuur groei en de aanbodzijde van de economie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Structuur en de aanbodzijde 00:00:00
Je leert het belang van de productiefactor kapitaal voor de structurele groei van een economie benoemen. En je leert welke factoren de kwantiteit en kwaliteit van kapitaal bepalen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Inkomensongelijkheid en de Lorenzcurve 00:00:00
Je leert inkomensongelijkheid herkennen en beschrijven met behulp van de Lorenzcurve. Daarnaast leer je het verschil tussen primair en secundair inkomen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
7 Goede tijden, slechte tijden
Les 1: Geaggregeerde vraag 00:00:00
Je leert het begrip conjunctuur uitleggen en vergelijken met het begrip structuur, en wat deze begrippen (wel en niet) te maken hebben met de geaggregeerde vraag. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Geaggregeerd aanbod 00:00:00
Je leert geaggregeerd aanbod beschrijven, en het belang van aanbodfactoren voor de productiecapaciteit op de korte- en lange termijn herkennen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Prijsniveau en de CPI 00:00:00
Je leert de consumentenprijsindex (CPI) berekenen. Daarnaast leer je wat prijsrigiditeit, het nationaal prijsniveau en koopkracht zijn. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Fiscaal beleid 00:00:00
Je leert wat de overheid kan doen om de conjunctuur te stimuleren door middel van fiscaal beleid. Je leert hierbij de begrippen pro- en anticyclisch beleid en automatische stabilisator. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 5: Arbeidsmarkt 00:00:00
Je leert begrippen uit andere onderwerpen in de context van de arbeidsmarkt toepassen. Daarnaast leer je wat de relatie tussen loonstarheid en ontslagbescherming is. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Wisselkoers & concurrentiepositie 00:00:00
Je leert hoe de wisselkoers van een land tot stand komt en de concurrentiepositie en andere processen die hieraan ten grondslag liggen analyseren. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 7: Verkeersvergelijking van Fischer 00:00:00
Je leert wat de verkeersvergelijking van Fischer is, en hoe je deze kan gebruiken om de relatie tussen de kapitaalrekening en de wisselkoers te begrijpen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 8: Geldhoeveelheid en de centrale bank 00:00:00
Je leert hoe de centrale bank de geldhoeveelheid reguleert, en de economische relevantie van de geldhoeveelheid. Je leert in deze context het begrip neutraliteit van geld. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 9: Monetair beleid 00:00:00
Je leert hoe de centrale bank de rente kan gebruiken om de conjunctuur te beïnvloeden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
8 Opgaves & uitwerkingen
2015-I Opgave 1 00:00:00
2015-I Opgave 2 00:00:00
2015-I Opgave 3 00:00:00
2015-I Opgave 4 00:00:00
2015-I Opgave 5 00:00:00
2015-I Opgave 6 00:00:00
2015-II opgave 1 00:00:00
2015-II Opgave 2 00:00:00
2015-II Opgave 3 00:00:00
2015-II Opgave 4 00:00:00
2015-II Opgave 5 00:00:00
2016-I opgave 1 00:00:00
2016-I opgave 2 00:00:00
2016-I Opgave 3 00:00:00
2016-I Opgave 4 00:00:00
2016-I Opgave 5 00:00:00
2016-II opgave 1 00:00:00
2016-II opgave 2 00:00:00
2016-II Opgave 3 00:00:00
2016-II opgave 4 00:00:00
2016-II opgave 5 00:00:00
2017-I opgave 1 00:00:00
2017-I opgave 2 00:00:00
2017-I opgave 3 00:00:00
2017-I opgave 4 00:00:00
2017-I opgave 5 00:00:00
2017-I opgave 6 00:00:00
2017-II opgave 1 00:00:00
2017-II opgave 2 00:00:00
2017-II opgave 3 00:00:00
2017-II opagve 4 00:00:00
2017-II opgave 5 00:00:00
X