Economie vwo online examentraining- Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Economie vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Vaardigheden
Percentages en relativiteit 00:00:00
Je leert op verschillende manieren met procenten rekenen, en het economische belang van het woord relativiteit. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
2 Markt
Les 1: Individuele vraaglijn 00:00:00
Je leert een individuele vraaglijn tekenen, de intuïtie van een vraaglijn. En je leert een tabel maken van de vraag naar een product. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Collectieve vraaglijn 00:00:00
Je leert de collectieve vraaglijn tekenen en het verband tussen de individuele- en de collectieve vraaglijn. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 3: Prijselasticiteit 00:00:00
Je leert de prijselasticiteit berekenen en het verschil tussen relatief elastisch, en relatief inelastisch. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Inkomen & verschillende soorten goederen 00:00:00
Je leert inkomenselasticiteit berekenen. En je leert het verschil tussen inferieure, normale en luxe goederen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Aanbodlijn 00:00:00
Je leert zowel de individuele- als de collectieve aanbodlijn tekenen, en aanbod in een grafiek en in een tabel zetten. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 6: Marktevenwicht 00:00:00
Je leert vraag en aanbod aan elkaar gelijk stellen. Daarnaast leer je de evenwichtsprijs en -hoeveelheid berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Verschuivingen in de aanbodlijn 00:00:00
Je leert de verschillende productiefactoren en hun beloningen. En je leert welke factoren de aanbod van een product kunnen beïnvloeden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Marktvormen 00:00:00
Je leert het verschil tussen homogeen en heterogeen. Daarnaast leer je de verschillen tussen de marktvormen monopolie, oligopolie en volkomen concurrentie. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Keuzes van aanbieders 00:00:00
Je leert rekenen met de omzet, winst en kosten. Hierbij staan de begrippenparen constant/variabel en totaal/gemiddeld centraal. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Marginaliteit 00:00:00
Je leert rekenen met marginale kosten,marginale omzet en marginale winst. Daarnaast leer je wat het belang is van marginaliteit voor economische keuzes. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 11: Rekenen met een monopolist 00:00:00
Je leert hoe een monopolist zijn winst maximaliseert. Daarnaast leer je de evenwichtsprijs en -afzet van een monopolist berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 12: Rekenen met volkomen concurrentie 00:00:00
Je leert hoe bedrijven in een volkomen concurrente markt hun winst maximaliseren. Daarnaast leer je berekenen wat het verschil in afzet is bij monopolies en volkomen concurrente markten. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 13: Surplussen 00:00:00
Je leert het consumenten- en producentensurplus berekenen, en grafisch weergeven. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 14: Welvaart 00:00:00
Je leert de economische welvaart die en markt voortbrengt berekenen aan de hand van de begrippen verloren surplus, Harberger driehoek en totale (maatschappelijke) welvaart. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 15: Prijsdiscriminatie 00:00:00
Je leert wat prijsdiscriminatie is, en waarom bedrijven het gebruiken. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 16: Heffingen & subsidies 00:00:00
Je leert hoe de overheid door heffingen en subsidies in te voeren het marktmechanisme beïnvloedt, en berekenen hoe het CS en PS veranderen als gevolg hiervan. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 17: Minimum- en maximumprijzen 00:00:00
Je leert zowel rekenkundig als grafisch hoe maximum- en minimumprijzen een markt beïnvloeden, en waarom de overheid maximum- en minimumprijzen invoert. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
3 Ruilen over de Tijd
Les 1: Sparen & lenen 00:00:00
Je leert de begrippen sparen en lenen in een economische context gebruiken, en de inter-temporele budgetlijn tekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Verschil nominaal en reëel 00:00:00
Je leert het verschil tussen de begrippen nominaal en reëel en waarom deze begrippen van belang zijn voor spaarders. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Risico 00:00:00
Je leert het belang van risico op de kapitaalmarkt. In deze context leer je ook de begrippen wanbetaling en informatie-asymmetrie, en hun economische relevantie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Lenen door bedrijven 00:00:00
Je leert hoe en waarom bedrijven de kapitaalmarkt op gaan en uitrekenen of een investering de moeite waard is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Lenen door de overheid 00:00:00
Je leert hoe en waarom de overheid leent. Daarnaast leer je staatsschuld berekenen als percentage van het bbp en de begrippen financierings- en begrotingstekort. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 6: Belastingspreiding 00:00:00
Je leert hoe en waarom de overheid belastingen spreid en waarom de overheid belastingen gebruikt om te ruilen over de tijd. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Pensioenen 00:00:00
Je leert het verschil tussen een kapitaaldekkingsstelsel en omslagstelsel. Daarnaast leer je berekenen of een pensioen welvaartsvast, of waardevast is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Pensioenfondsen 00:00:00
Je leert de rol van pensioenfondsen in het Nederlandse pensioenstelsel. Daarnaast leer je het verschil tussen staats- en werkgeverspensioen en de dekkingsgraad en rekenrente berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
4 Samenwerken & Onderhandelen
Les 1: Pay-off matrix 00:00:00
Je krijgt een introductie van het begrip pay-off matrix, en je leert de intuïtie achter deze matrixen begrijpen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Nash-evenwicht 00:00:00
Je leert het gedrag van economische spelers analyseren, en het Nash-equilibrium vinden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Dominante strategieën 00:00:00
Je leert dominante strategieën herkennen en onderscheiden van niet-dominante strategiën. Daarnaast leer je 3x3 matrixen lezen en oplossen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: De spelboom 00:00:00
Je leert het verschil tussen een sequentieel en een simultaan spel. En je leert een spelboom lezen, analyseren en oplossen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 5: Zelfbinding 00:00:00
Je leert speltheoretische situaties analyseren bij absentie van dominante een dominante strategie en wat zelfbinding is, en hoe je het kan gebruiken. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Gevangenendilemma 00:00:00
Je leert wat een gevangenendilemma is, en verschillende oplossingen aandragen om suboptimale situaties op te lossen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Berovingsprobleem 00:00:00
Je leert wat verzonken kosten zijn, en hoe ze kunnen leiden tot een berovingsprobleem. Je leert deze situatie in verschillende economische contexten herkennen en toepassen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 8: Het individu vs het collectief 00:00:00
Je leert wat meeliftersgedrag is en het herkennen in verschillende economische situaties. Daarnaast leer je private en collectieve goederen onderscheiden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz: Collectieve goederen 00:05:00
Les 9: Externe effecten 00:00:00
Je leert wat externe effecten zijn, en hoe je externe effecten kan herkennen en beschrijven in economische contexten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
5 Risico & Informatie
Les 1: Risico & informatie 00:00:00
Je leert hoe risico en onzekerheid economische situaties en beslissingen beïnvloeden. Daarnaast leer je het belang van risico op de kapitaalmarkt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Principaal-agent 00:00:00
Je leert wat een principaal-agentrelatie is, en wat het economisch belang van deze relatie is. Daarnaast leer je hoe informatie-asymmetrie kan leiden tot moral hazard en averechtse selectie. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 3: Prikkels & contracten 00:00:00
Je leert oplossingen aandragen voor principaal-agentproblemen. Daarnaast leer je hoe sommige oplossingen een nieuw probleem vormen door perverse prikkels. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Verzekeren 00:00:00
Je leert wat het economische belang van verzekeringen is, en wat de relatie is tussen verzekeringen, risico en informatie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Averechtse selectie bij verzekeringen 00:00:00
Je leert de problemen die averechtse selectie veroorzaakt herkennen in de context van verkeringen. Daarnaast leer je twee oplossingen tegen averechtse selectie beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Moral hazard bij verzekeringen 00:00:00
Je leert hoe informatie-asymmetrie tot moral hazard leidt in de context van verzekeringen. Daarnaast leer je de problemen die als gevolg hiervan ontstaan, en mogelijke oplossingen benoemen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 7: Beleggen 00:00:00
Je leert de begrippen risico, informatie(-asymmetrie) en moral hazard toepassen in de context van de financiële markten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Begrippenlijst 00:00:00
6 Welvaart & groei
Les 1: Kringloop & evenwicht 00:00:00
Je leert de economische kringloop beschouwen, en de relevante sectoren hierbinnen onderscheiden. Daarnaast leer je het belang van productiefactoren in een bredere context. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Meten van economische groei 00:00:00
Je leert wat economische groei is, en hoe het gemeten wordt. Daarnaast leer je de moeilijkheden die ontstaan bij deze metingen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Problemen met BBP metingen 00:00:00
Je leert de problemen van bbp metingen, en alternatieve metingen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Rekeningen, balansen en saldi 00:00:00
Je leert de monetaire kringloop analyseren in een model. Daarnaast leer je wat het systeem van nationale rekeningen en de betalingsbalans zijn, en je leert de relatie tussen sparen en investeren in een gesloten economie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Relatie met het buitenland 00:00:00
Je leert de betalingsbalans opstellen en argumenten geven voor, of tegen vrijhandelsverdragen. Daarnaast leer je hoe lenen in een open economie een andere rol heeft dan in een gesloten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Arbeid en de aanbodzijde 00:00:00
Je leert het belang van de productiefactor arbeid voor de structuur groei en de aanbodzijde van de economie. Daarnaast leer je de arbeidsinkomensquote berekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Structuur en de aanbodzijde 00:00:00
Je leert het belang van de productiefactor kapitaal voor de structurele groei van een economie benoemen. En je leert welke factoren de kwantiteit en kwaliteit van kapitaal bepalen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Inkomensongelijkheid & de Lorenzcurve 00:00:00
Je leert inkomensongelijkheid herkennen en beschrijven met behulp van de Gini coëfficiënt en de Lorenzcurve. Daarnaast leer je het verschil tussen primair en secundair inkomen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
7 Goede tijden, slechte tijden
Les 1: Geaggregeerde vraag 00:00:00
Je leert het begrip conjunctuur uitleggen en vergelijken met het begrip structuur, en wat deze begrippen (wel en niet) te maken hebben met de geaggregeerde vraag. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Geaggregeerd aanbod 00:00:00
Je leert geaggregeerd aanbod beschrijven, en het belang van aanbodfactoren voor de productiecapaciteit op de korte- en lange termijn herkennen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Prijsniveau en de CPI 00:00:00
Je leert de consumentenprijsindex (CPI) berekenen. Daarnaast leer je wat prijsrigiditeit, het nationaal prijsniveau en koopkracht zijn. En je leert het concept van geldillusie herkennen in verschillende contexten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Fiscaal beleid 00:00:00
Je leert wat de overheid kan doen om de conjunctuur te stimuleren door middel van fiscaal beleid. Je leert hierbij de begrippen pro- en anticyclisch beleid, automatische stabilisatoren en in- en uitverdieneffecten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Arbeidsmarkt 00:00:00
Je leert begrippen uit andere onderwerpen in de context van de arbeidsmarkt toepassen. Daarnaast leer je wat de relatie tussen loonstarheid en ontslagbescherming is. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: De Phillipscurve 00:00:00
Je leert met behulp van de Phillipscurve de relatie tussen werkloosheid en inflatie beschrijven en wat bestedingsinflatie is. Daarnaast leer je de de tekortkomingen van de Phillipscurve en het belang van verwachtingen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 7: Wisselkoers & concurrentiepositie 00:00:00
Je leert hoe de wisselkoers van een land tot stand komt, en de concurrentiepositie en andere processen die hieraan ten grondslag liggen analyseren. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 8: Verkeersvergelijking van Fischer 00:00:00
Je leert wat de verkeersvergelijking van Fischer is, en hoe je deze kan gebruiken om de relatie tussen de kapitaalrekening en de wisselkoers te begrijpen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 9: Geldhoeveelheid en de centrale bank 00:00:00
Je leert hoe de centrale bank de geldhoeveelheid reguleert, en de economische relevantie van de geldhoeveelheid. Je leert in deze context het begrip neutraliteit van geld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Vaste vs flexibele wisselkoersen 00:00:00
Je leert het verschil tussen vaste- en flexibele wisselkoersen en de voor- en nadelen van beide systemen. Daarnaast leer je het belang van financiële of externe reserves. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 11: Monetair beleid 00:00:00
Je leert hoe de centrale bank door monetair beleid te voeren, de conjunctuur beïnvloeden. Daarnaast leer je de beperkingen van monetair beleid. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst 00:00:00
8 Opgaves & Uitwerkingen
2013 (pilot) opgave 3 00:00:00
2013 (pilot) opgave 4 00:00:00
2013 (pilot) opgave 5 00:00:00
2013 (pilot) Opgave 6 00:00:00
2014-I Opgave 1 00:00:00
2014-I opgave 4 00:00:00
2014-I Opgave 5 00:00:00
2014-I Opgave 6 00:00:00
2014-II Opgave 1 00:00:00
2014-II Opgave 2 00:00:00
2014-II opgave 5 00:00:00
2014-II Opgave 6 00:00:00
2015-I opgave 1 00:00:00
2015-I Opgave 3 00:00:00
2015-II opgave 1 00:00:00
2015-II opgave 4 00:00:00
2015-II Opgave 5 00:00:00
2016-I Opgave 3 00:00:00
2016-I opgave 5 00:00:00
2017-I opgave 1 00:00:00
2017-I opgave 2 00:00:00
2017-I opgave 3 00:00:00
2017-I opgave 4 00:00:00
2017-I opgave 5 00:00:00
2017-I opgave 6 00:00:00
2017-II opgave 1 00:00:00
2017-II opgave 2 00:00:00
2017-II opgave 3 00:00:00
2017-II opgave 4 00:00:00
2017-II opgave 5 00:00:00
2017-II opgave 6 00:00:00
2017-II opgave 7 00:00:00
X