Geschiedenis vwo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Geschiedenis vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Vaardigheden
Les 1 Chronologievragen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we eindexamenvragen waarbij je gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde moet zetten.
Les 2 Verbandvragen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe je eindexamenvragen beantwoordt waarbij je een verband moet aantonen.
Les 3 Lezen van een bron 00:00:00
In dit filmpje behandelen we eindexamenvragen waarbij je een geschreven bron moet gebruiken.
Les 4 Lezen van een (spot)prent 00:00:00
In dit filmpje behandelen we eindexamenvragen waarbij je een ongeschreven bron moet gebruiken.
Les 5 Beoordelen van een bron 00:00:00
In dit filmpje behandelen we eindexamenvragen waarbij je een bron moet beoordelen op bruikbaarheid en representativiteit.
2 Prehistorie & Oudheid
Les 1 Jacht, akker, stad 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de ontwikkeling van de mens van jager-verzamelaar naar stedeling.
Les 2 De Grieks-Romeinse cultuur 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de politieke cultuur in het oude Griekenland en de klassieke vormentaal van de Grieken en Romeinen.
Les 3 De opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Rome het Imperium Romanum kon vestigen.
Les 4 De opkomst van het jodendom en het christendom 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe een kleine sekte uit het Midden-Oosten de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk kon worden.
3 Middeleeuwen
Les 1 De overgang naar hofstelsel en feodalisme 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de nieuwe maatschappelijk verhoudingen in Europa na de val van het Romeinse Rijk.
Les 2 De opkomst van de islam en de expansie van het christendom 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de botsingen tussen de christelijke wereld en een nieuwe godsdienst: de islam.
Les 3 De herleving van de agrarisch-urbane samenleving en de opkomst van steden 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de terugkeer van de landbouwstedelijke samenleving in Europa.
Les 4 Het begin van staatsvorming en centralisatie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe vorsten weer probeerden meer macht naar zich toe te trekken.
4 Vroegmoderne Tijd
Les 1 De Renaissance: de geboorte van de nieuwe mens 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe aan het einde van de Middeleeuwen een nieuw mensbeeld ontstond.
Les 2 De eerste ontdekkingsreizen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de oorzaken en gevolgen van de Europese ontdekkingsreizen naar de rest van de wereld.
Les 3 De Reformatie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe een kritische geestelijke zorgde voor een nieuw kerkgenootschap in de christelijke wereld.
Les 4 De opkomst van de wereldeconomie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Europa, in het bijzonder de Nederlandse Republiek, het centrum van een wereldwijde economie werd.
Les 5 Absolutisme en ancien régime 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de maatschappelijke verhoudingen in het Europa van vóór de Franse Revolutie.
Les 6 De wetenschappelijke revolutie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we het ontstaan van een nieuwe manier van denken over de wereld.
Les 7 De Verlichting 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe een nieuwe manier van denken over de maatschappij ontstond.
Les 8 Democratische revoluties 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe de politieke verhoudingen in drie landen op hun kop werden gezet.
Les 9 Slavenhandel en abolitionisme 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de Europese mensenhandel tussen Afrika en Amerika en het verzet daartegen.
5 Moderne Tijd
Les 1 Industrialisatie en de sociale kwestie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe de Industriële Revolutie voor grote sociale veranderingen zorgde.
Les 2 De uitbouw van de democratie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de ontwikkeling van Nederland naar een parlementaire democratie.
Les 3 De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen en emancipatiebewegingen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de politieke ideologieën die in de 19e eeuw ontstonden.
Les 4 Modern imperialisme en het verzet daarentegen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Europese landen overzeese rijken opbouwden.
Les 5 De Eerste Wereldoorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Europa zich in een allesvernietigende oorlog stortte.
Les 6 Het kapitalisme in doodsnood 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de oorzaken en gevolgen van de Grote Depressie.
Les 7 Totalitaire maatschappijen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we enkele landen waar een totalitair regime tot stand kwam.
Les 8 De Tweede Wereldoorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Europa zich voor de tweede keer in een allesvernietigende oorlog stortte.
Les 9 Bezetting en vernietiging 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en de effecten van de oorlog op Nederland.
Les 10 Dekolonisatie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de ontwikkeling van Europese koloniën die na de Tweede Wereldoorlog zelfstandige staten werden.
Les 11 De eenwording van Europa 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog.
Les 12 De maatschappij op z’n kop 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de maatschappelijke veranderingen in naoorlogs Nederland.
6 De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648
Les 1 De centralisatiepolitiek van Spanje 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de manieren waarop Spanje probeerde de Nederlanden onder zijn controle te krijgen.
Les 2 De Nederlandse Opstand 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe de opstand tegen het Spaanse gezag leidde tot de stichting van de Nederlandse Republiek.
Les 3 Een verdeelde Republiek 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de uitdagingen waarvoor de jonge Republiek werd gesteld.
Les 4 De Gouden Eeuw 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de oorzaken en gevolgen van het economische succes van de Republiek.
7 Duitsland 1871-1945
Les 1 De opkomst van het Duitse Rijk 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe het jonge Duitsland het Europese machtsevenwicht verstoorde.
Les 2 Duitsland en de Eerste Wereldoorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de effecten van de Eerste Wereldoorlog op het Duitse Rijk.
Les 3 Democratisch Duitsland bedreigd 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de uitdagingen waarvoor de jonge Weimarrepubliek werd gesteld.
Les 4 Van democratie naar dictatuur 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de aanloop naar de nazi-dictatuur.
Les 5 De heerschappij van het nationaalsocialisme 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Duitsland werd omgebouwd tot een totalitaire staat.
Les 6 Duitsland en de Tweede Wereldoorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de effecten van de Tweede Wereldoorlog op Nazi-Duitsland.
8 Koude Oorlog 1945-1991
Les 1 Communisme versus kapitalisme 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de verschillen tussen het communisme en het kapitalisme en de natuurlijke vijandschap tussen deze maatschappelijke systemen.
Les 2 Europa in tweeën gedeeld 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de verdeling van Europa onder invloed van de Koude Oorlog.
Les 3 Dekolonisatie en dominostenen 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe de Koude Oorlog tot uitdrukking kwam in Azië. Dit filmpje hoeft havo niet te kijken, maar de behandelde stof is wel nuttig om te kennen voor de algemene verhaallijn van deze historische context.
Les 4 Tussen Vietnam en Angola 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de Vietnamoorlog en hoe de Koude Oorlog in Afrika tot uitdrukking kwam. Dit filmpje hoeft havo niet te kijken, maar de behandelde stof is wel nuttig om te kennen voor de algemene verhaallijn van deze historische context.
Les 5 Kookpunten in de Koude Oorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we enkele gebeurtenissen waarbij de Koude Oorlog bijna tot een echte oorlog escaleerde.
Les 6 De afkoeling van de Koude Oorlog 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe de Koude Oorlog eindigde in een overwinning voor de kapitalistische wereld.
9 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties 1650-1848
Les 1 Verlicht denken over de maatschappij 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de ideeën die verlichte denkers hadden over de maatschappij in al haar facetten.
Les 2 De receptie van de Verlichting 00:00:00
In dit filmpje behandelen we hoe Europa reageerde op de verlichte ideeën.
Les 3 De opkomst van de Franse Revolutie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de aanloop naar en de eerste fase van de Franse Revolutie.
Les 4 De ondergang van de Franse Revolutie 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de tweede fase en het einde van de Franse Revolutie.
Les 5 Restauratie en revoluties 00:00:00
In dit filmpje behandelen we de nasleep van Napoleons regime in Europa.
Les 6 Klassenstrijd en natievorming 00:00:00
In dit filmpje behandelen we twee andere politieke stromingen die de Restauratie uitdaagden, namelijk het socialisme en het nationalisme.
X