Havo wiskunde A online examentraining- Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Wiskunde A havo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

Rekenen en Algebra
Les 1: Voorrangsregels 00:00:00
Je leert de volgorde waarin je rekenstappen uitvoert. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Vergelijkingen en ongelijkheden 00:00:00
Je leert hoe je een vergelijking of ongelijkheid omschrijft en oplost. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Rekenregels voor breuken 00:00:00
Je leert alles over hoe je rekent met breuken: vereenvoudigen, omschrijven, gelijknamig maken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Rekenregels voor machten 00:00:00
Je leert de rekenregels voor rekenen met machten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Rekenregels voor wortels 00:00:00
Je leert de rekenregels voor wortels. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Rekenen met eenheden 00:00:00
Hoe je rekent met verschillende eenheden en grootheden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Percentages, proporties en kansen 00:00:00
Je leert alles wat je moet weten over percentages, proporties en kansen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Percentages en groeifactoren 00:00:00
Je leert alles over hoe je moet rekenen met procentuele verandering. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Verbanden
Les 1: Tabellen lezen 00:00:00
In deze les leer je hoe je aan de hand van een tabel vragen kunt beantwoorden. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Tabellen en verbanden 00:00:00
In de les bespreken we vier verschillende soorten verbanden: het lineaire verband, recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband en het exponentiële verband en hoe we aan de hand van een tabel kunnen herkennen of er van een van deze verbanden sprake is. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Formules en tabellen 00:00:00
In deze les frissen we wat kennis op over hoe we een wiskundig verband kunnen halen uit een verhaaltje en vervolgens een formule op kunnen stellen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe een formule gerelateerd is aan een grafiek en hoe we (met behulp van de GR) met de formule kunnen rekenen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Meerdere grafieken in één figuur 00:00:00
Je leert wat snijpunten zijn, hoe we deze aflezen en uitrekenen en hoe we met behulp van de grafieken kunnen omschrijven wanneer de ene variabele groter of kleiner is dan de andere bij meerdere formules. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Toenemende en afnemende veranderingen 00:00:00
In deze les gaan we verder in op hoe we veranderingen in een grafiek omschrijven, met name toenemende en afnemende veranderingen bij kromme grafieken. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Maximum en minimum 00:00:00
Je leert wat extreme waarden van een grafiek zijn en hoe we deze aflezen. Verder leren we het verschil tussen een maximum, een minimum en wanneer deze globaal zijn of lokaal. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 8: Snijpunten en extreme waarden vinden met de GR 00:00:00
Je leert hoe we de grafische rekenmachine gebruiken om waarden van een formule uit te rekenen. Zo behandelen we het vinden van snijpunten tussen twee formules, en vinden de snijpunten met de x-as en de extreme waarden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Verbanden in formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe we het lineaire, recht evenredige, omgekeerd evenredige en exponentiële verband kunnen herkennen in een grafiek, formulevorm of tabel. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Een lineair verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een lineair verband op kunnen stellen en hiermee te interpoleren of extrapoleren. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 11: Een exponentieel verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een exponentieel verband op kunnen stellen en hoe we verdubbelingstijd of halveringstijd uitrekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Statistiek
Les 1: Introductie 00:00:00
Je leert wat een statistische onderzoeksvraag is. Wanneer we gegevens kwalitatief, kwantitatief, nominaal, ordinaal, discreet of continu noemen en hoe we gegevens verwerken. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Kengetallen en frequentietabellen 00:00:00
Je leert wat centrummaten zijn (gemiddelde, modus, mediaan, Q1, Q3), wat spreidingsmaten zijn (standaardafwijking, spreidingsbreedte, kwartielafstand) en hoe een populatie getalsmatig kan worden omschreven met behulp van kengetallen, een frequentietabel of kruistabel. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Grafisch gegevens weergeven 00:00:00
Je leert wat verschillende manieren zijn om data visueel weer te geven door middel van een boxplot, histogram, frequentie polygoon, puntenwolk, of cirkeldiagram. Ook leer je wanneer sommige manieren van weergeven meer of minder geschikt zijn. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Populaties vergelijken aan de hand van verdelingen 00:00:00
Je leert hoe we twee populaties met elkaar vergelijken aan de hand van hun verdelingen. Zo bepalen we of verschillen groot zijn aan de hand van de cumulatieve frequentie en aan de hand van een boxplot. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Steekproeven en betrouwbaarheid 00:00:00
Je leert wat een steekproef is, wanneer een steekproef a-select is en waarom we steekproeven nemen. Ook leer je over de betrouwbaarheid van steekproeven en hoe we het 95%-betrouwbaarheidsinterval uitrekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Steekproeven van verschillende populaties vergelijken 00:00:00
Je leert hoe we steekproefgemiddelden van verschillende populaties vergelijken met behulp van effectgrootte. Daarnaast leren we ook het vergelijken van populaties of steekproeven die zijn weergegeven in een kruistabel door het berekenen van phi. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Oefenen
2016-I Vraag: Vertrouwen 00:00:00
2016-I Vraag: Start to run 00:00:00
2016-I Vraag: Door de Westerscheldetunnel 00:00:00
2016-I Vraag: Opslag van radioactief afval 00:00:00
2016-II Vraag: BMI, hoger dan je denkt 00:00:00
2016-II Vraag: Random close packing 00:00:00
2015-I Vraag: Maagbandje 00:00:00
2015-I Vraag: Zout strooien 00:00:00
2015-II Vraag: Flitsleningen 00:00:00
2014-II Vraag: Huwelijksjubilea 00:00:00
2014-II Vraag: Licht en kleur 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Hommels 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Kijkcijfers 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Old Fatihful 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Verschillen 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Teksten vergelijken 00:00:00
Voorbeeldopgave statistiek: Fooien 00:00:00
X